Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Systemu e-Urząd

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.um.swidnica.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego e-Urząd

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-22.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
  • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Emilia Dadas
e-mail:  um@um.swidnica.pl 
Telefon: +48 74 856 28 41

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 74 856 28 00 lub drogą elektroniczną:  um@um.swidnica.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna:

1. Do budynku Urzędu Miejskiego oraz znajdującego się obok budynku Urzędu Stanu Cywilnego prowadzą główne wejście znajdujące się od ulicy Armii Krajowej z podjazdami dla osób niepełnosprawnych . Do wejść można przejść z parkingów, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów i bramek. Wejścia do obu budynków są płaskie i nie sprawiają problemów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejścia są dostępne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego. 

2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Biura Obsługi Interesantów.

3. W odległości 10 m znajduje się parking Urzędu z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.

4. Do Urzędu może wejść osoba z psem asystującym.

5. W Urzędzie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.

6. Budynek Urzędu jest budowlą czterokondygnacyjną zaś Urzędu Stanu Cywilnego dwukondygnacyjną. Oba dostosowane są dla osób niepełnosprawnych - oba posiadają windy.

Ułatwienia dostępu: